Size Chart 16

Size Duvet Pillowcase Bamboo Fill Weight Tencel Fill Weight Natural Silk Fill Weight Mulberry Silk Light Fill Weight Mulberry Silk All-Season Fill Weight Mulberry Silk Heavy Fill Weight
Full/Queen 224x229 51x76 1418 g 624 g 1503 g 624 g 1276 g 1786 g
King/Cal King 269x229 51x92 1700 g 737 g 1786 g 737 g 1560 g 2155 g
Full/Queen 88x90 20x30 50 oz 22 oz 53 oz 22 oz 45 oz 63 oz
King/Cal King 106x90 20x36 60 oz 26 oz 63 oz 26 oz 55 oz 76 oz